Gemeente Midden-Groningen - Aanwijzen van een gereserveerde gehandicapten parkeerplaats - Mansholtstraat 83 te Hoogezand

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Midden-Groningen. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Hoogezand
  2. 24b95faf022c91cf234912ea49264c11
  • Onderwerp: verkeersbesluit
  • Waar: lokalebekendmakingen 
  • Categorie: lokalebekendmakingen

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen;   gelet op: het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (hierna WvW1994), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (hierna RVV1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna BABW); het bepaalde in artikel 15, lid 1 van de WvW1994 dat een verkeersbesluit dient te worden genomen voor het plaatsen of verwijderen van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd; het bepaalde in artikel 18 lid 1 onder d van de WvW1994 dat het college van burgemeester en wethouders hier bevoegd is tot het nemen van verkeersbesluiten; het Algemeen Mandaatbesluit Midden-Groningen 2019; dat op de voorgestelde verkeersmaatregelen zowel de uitgangspunten van Duurzaam Veilig, de Wegenverkeerswet 1994 (WvW94) als de uitvoeringsvoorschriften van het BABW/RVV1990 worden gevolgd;   uit het oogpunt van: Het verzekeren van de veiligheid op de weg; Het beschermen van weggebruikers en passagiers; Het zoveel mogelijk waarborgen van de bruikbaarheid van de weg; Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer; Het zoveel mogelijk voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade, alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld om de Wet milieubeheer; Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.   overwegende: - dat een aanvraag is ontvangen voor de aanleg van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de Mansholtstraat 83 te Hoogezand volgens bijgaande tekening; - dat het aanwijzen van deze parkeerplaats gewenst is op grond van medisch advies; - de aanvrager is in het bezit van een geldige gehandicaptenparkeerkaart op grond van artikel 49 van het BABW en dat de eigenaar een geldig rijbewijs bezit; - dat door de aanleg van de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats de vrijheid en veiligheid van het verkeer niet wordt geschaad; - dat de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in beheer en eigendom is van de gemeente Midden-Groningen; - dat de parkeerdruk in de omgeving van de parkeerplaats dusdanig is dat dit het besluit rechtvaardigt; - dat de aanvrager geen parkeerruimte op eigen terrein heeft en dit redelijkerwijs niet kan realiseren; - dat verder geen onevenredige belangen worden geschaad. - dat over dit besluit overleg heeft plaatsgevonden met politie Eenheid Noord-Nederland, overeenkomstig art. 24 BABW akkoord is gegaan met de voorgestelde verkeersmaatregel; - gezien het vorenstaande de bebording overeenkomstig bijgevoegde tekening op de parkeerplaatsen gerealiseerd kan worden.       B E S L U I T E N: Aanwijzen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de Mansholtstraat 83 te Hoogezand.   Dit besluit te realiseren door het plaatsen van de verkeersborden volgens het model E06, als bedoeld in bijlage I van het RVV1990, overeenkomstig bijgaand op dit besluit betrekking hebbende tekening.   Hoogezand, DATUM: 17-01-2024 zaaknummer: 1345690 Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen,   Bram Jakobs Medewerker verkeerszaken   Publicatie besluit Dit besluit publiceren in de Staatscourant met een regelverwijzing in de eerstvolgende Regiokrant en ligt ter inzage gedurende 6 weken van 17-01-2024 tot en met 28-02-2024.   De publicatietekst in de Regiokrant is:   Verkeersbesluit aanwijzen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats. Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen hebben een verkeersbesluit genomen voor het aanwijzen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Mansholtstraat 83 te Hoogezand . De volledige tekst is in te zien op: www.officielebekendmakingen.nl   Rechtsmiddelen Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende een gemotiveerd bezwaarschift indienen. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de datum van publicatie worden ingediend. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, Postbus 75, 9600 AB Hoogezand. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet het volgende bevatten: De naam en het adres van de indiener; De dagtekening; Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; De gronden van het bezwaar.   Verder bestaat de mogelijkheid om tegelijkertijd met het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen. Voor het verzoek is griffierecht verschuldigd.   Bijlage: Situatietekening

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuithoogezand.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen